امتیاز شما به سریال ایرانی «پرده عشق»؟
 • عالی (47.2%)
 • خوب (12.9%)
 • متوسط (8.4%)
 • ضعیف (31.4%)

تعداد شرکت کنندگان 811نفر

امتیاز شما به سریال خارجی "ردّ پول"
 • عالی (42.7%)
 • خوب (9.3%)
 • متوسط (7.9%)
 • ضعیف (40.0%)

تعداد شرکت کنندگان 517نفر

امتیاز شما به سریال "پدر"؟
 • عالی (79.0%)
 • خوب (11.6%)
 • متوسط (5.0%)
 • ضعیف (4.3%)

تعداد شرکت کنندگان 62626نفر

امتیاز شما به سریال کره ای "بخش قلب"؟
 • عالی (66.6%)
 • خوب (9.0%)
 • متوسط (4.0%)
 • ضعیف (20.4%)

تعداد شرکت کنندگان 2578نفر

امتیاز شما به سریال بچه مهندس؟
 • عالی (74.6%)
 • خوب (15.3%)
 • متوسط (4.2%)
 • ضعیف (5.9%)

تعداد شرکت کنندگان 8481نفر

امتیاز شما به سریال کوبار
 • عالی (59.4%)
 • خوب (19.3%)
 • متوسط (7.4%)
 • ضعیف (13.9%)

تعداد شرکت کنندگان 2122نفر

امتیاز شما به سریال "تعطیلات رویایی"؟
 • عالی (64.8%)
 • خوب (18.6%)
 • متوسط (7.2%)
 • ضعیف (9.4%)

تعداد شرکت کنندگان 4472نفر

امتیاز شما به مجموعه نمایشی"کلاه قرمزی"؟
 • عالی (92.8%)
 • خوب (3.5%)
 • متوسط (1.1%)
 • ضعیف (2.6%)

تعداد شرکت کنندگان 10022نفر

امتياز شما به سريال هست ونيست
 • عالي (59.8%)
 • خوب (19.7%)
 • متوسط (9.1%)
 • ضعيف (11.5%)

تعداد شرکت کنندگان 3726نفر

امتیاز شما به سریال سایه‌بان؟
 • عالی (64.1%)
 • خوب (20.4%)
 • متوسط (6.7%)
 • ضعیف (8.8%)

تعداد شرکت کنندگان 8317نفر