امتياز شما به سريال هست ونيست
  • عالي (59.8%)
  • خوب (19.7%)
  • متوسط (9.1%)
  • ضعيف (11.5%)

تعداد شرکت کنندگان 3726نفر

امتیاز شما به سریال سایه‌بان؟
  • عالی (64.1%)
  • خوب (20.4%)
  • متوسط (6.7%)
  • ضعیف (8.8%)

تعداد شرکت کنندگان 8317نفر