عکس نام برنامه ساعت شروع
فیلم سینمایی "جای نگرانی نیست" فیلم سینمایی "جای نگرانی نیست" 00:15:00
آیینه خانه (بازپخش) آیینه خانه (بازپخش) 01:50:00
تینار تینار 02:45:00
دو رکعت + اذان دو رکعت + اذان 04:00:00
سرود جمهوری اسلامی سرود جمهوری اسلامی 06:00:00
سخنرانی (بازپخش) سخنرانی (بازپخش) 06:05:00
ایده های نو ایده های نو 06:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 06:55:00
از فراز الوند (زنده-برنامه صبحگاهی) از فراز الوند (زنده-برنامه صبحگاهی) 07:00:00
سناباد سناباد 08:20:00
نمادو نمادو 08:40:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 08:50:00
نقاشی در طبیعت نقاشی در طبیعت 08:55:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 09:25:00
اقیانوس آرام اقیانوس آرام 09:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 10:20:00
زنده باد زندگی (زنده) زنده باد زندگی (زنده) 10:25:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 11:30:00
یک فنجان سلامت  یک فنجان سلامت 11:35:00
ویژه اذان ظهر ویژه اذان ظهر 11:50:00
خطبه های نماز جمعه قم خطبه های نماز جمعه قم 12:10:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 12:50:00
اوج یادگیری (بازپخش) اوج یادگیری (بازپخش) 13:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:25:00
چلّه انقلاب چلّه انقلاب 13:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:55:00
کلاه قرمزی 97 (بازپخش) کلاه قرمزی 97 (بازپخش) 14:00:00
برنامه کودک و نوجوان برنامه کودک و نوجوان 15:00:00
اخبار جوانه ها اخبار جوانه ها 16:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 16:10:00
بازی نقاب ها (بازپخش) بازی نقاب ها (بازپخش) 16:15:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 17:00:00
اوج یادگیری + اذان مغرب اوج یادگیری + اذان مغرب 17:05:00
عصر خانواده (زنده) عصر خانواده (زنده) 17:40:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 18:25:00
محله گل و بلبل 3 محله گل و بلبل 3 18:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 19:20:00
در حلقه رندان (طنز ادبی) در حلقه رندان (طنز ادبی) 19:25:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 19:55:00
بدون مرز (مستند سیاسی) بدون مرز (مستند سیاسی) 20:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:20:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
دست آفریده ها دست آفریده ها 21:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 21:25:00
بازی نقاب ها بازی نقاب ها 21:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
جشنواره فیلم کوتاه جشنواره فیلم کوتاه 23:30:00
ورزش از نگاه دو (زنده) ورزش از نگاه دو (زنده) 23:45:00
عکس نام برنامه ساعت شروع
زنده باد زندگی (بازپخش) زنده باد زندگی (بازپخش) 01:50:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 02:55:00
بازی نقاب ها (بازپخش) بازی نقاب ها (بازپخش) 03:05:00
دو رکعت + اذان دو رکعت + اذان 04:00:00
سرود جمهوری اسلامی سرود جمهوری اسلامی 06:00:00
سخنرانی (بازپخش) سخنرانی (بازپخش) 06:05:00
دست آفریده ها (بازپخش) دست آفریده ها (بازپخش) 06:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 06:55:00
از فراز الوند (زنده-برنامه صبحگاهی) از فراز الوند (زنده-برنامه صبحگاهی) 07:00:00
همین الان یهویی (بازپخش) همین الان یهویی (بازپخش) 08:20:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 08:45:00
در حلقه رندان (طنز ادبی-بازپخش) در حلقه رندان (طنز ادبی-بازپخش) 08:55:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 09:25:00
محله گل و بلبل 3 (بازپخش) محله گل و بلبل 3 (بازپخش) 09:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 10:20:00
زنده باد زندگی (زنده) زنده باد زندگی (زنده) 10:25:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 11:30:00
یک فنجان سلامت  یک فنجان سلامت 11:35:00
ویژه اذان ظهر ویژه اذان ظهر 11:50:00
بازی نقاب ها (بازپخش) بازی نقاب ها (بازپخش) 12:10:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 12:55:00
اوج یادگیری (بازپخش) اوج یادگیری (بازپخش) 13:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:25:00
چلّه انقلاب چلّه انقلاب 13:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:55:00
کام شیرین کام شیرین 14:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 14:50:00
برنامه کودک و نوجوان برنامه کودک و نوجوان 15:00:00
اخبار جوانه ها اخبار جوانه ها 16:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 16:10:00
بازی نقاب ها (بازپخش) بازی نقاب ها (بازپخش) 16:15:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 17:00:00
اوج یادگیری + اذان مغرب اوج یادگیری + اذان مغرب 17:05:00
عصر خانواده (زنده) عصر خانواده (زنده) 17:40:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 18:25:00
محله گل و بلبل 3 محله گل و بلبل 3 18:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 19:20:00
نمادو نمادو 19:25:00
در حلقه رندان (طنز ادبی) در حلقه رندان (طنز ادبی) 19:40:00
مشارکتی مشارکتی 20:10:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:20:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
دست آفریده ها دست آفریده ها 21:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 21:25:00
بازی نقاب ها بازی نقاب ها 21:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
جشنواره فیلم کوتاه جشنواره فیلم کوتاه 23:30:00
کام شیرین (بازپخش) کام شیرین (بازپخش) 23:45:00
عکس نام برنامه ساعت شروع
زنده باد زندگی (بازپخش) زنده باد زندگی (بازپخش) 00:40:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 01:45:00
بازی نقاب ها (بازپخش) بازی نقاب ها (بازپخش) 01:50:00
در حلقه رندان (طنز ادبی-بازپخش) در حلقه رندان (طنز ادبی-بازپخش) 02:40:00
از صخره تا اقیانوس از صخره تا اقیانوس 03:10:00
دو رکعت + اذان دو رکعت + اذان 04:00:00
سرود جمهوری اسلامی سرود جمهوری اسلامی 06:00:00
سخنرانی (بازپخش) سخنرانی (بازپخش) 06:05:00
دست آفریده ها (بازپخش) دست آفریده ها (بازپخش) 06:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 06:55:00
از فراز الوند (زنده-برنامه صبحگاهی) از فراز الوند (زنده-برنامه صبحگاهی) 07:00:00
شهدای نیروی انتظامی شهدای نیروی انتظامی 08:20:00
نمادو نمادو 08:40:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 08:50:00
در حلقه رندان (طنز ادبی-بازپخش) در حلقه رندان (طنز ادبی-بازپخش) 08:55:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 09:25:00
محله گل و بلبل 3 (بازپخش) محله گل و بلبل 3 (بازپخش) 09:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 10:20:00
زنده باد زندگی (زنده) زنده باد زندگی (زنده) 10:25:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 11:30:00
یک فنجان سلامت  یک فنجان سلامت 11:35:00
ویژه اذان ظهر ویژه اذان ظهر 11:50:00
بازی نقاب ها (بازپخش) بازی نقاب ها (بازپخش) 12:10:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 12:55:00
اوج یادگیری (بازپخش) اوج یادگیری (بازپخش) 13:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:25:00
تارگرد تارگرد 13:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:55:00
کام شیرین کام شیرین 14:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 14:50:00
برنامه کودک و نوجوان برنامه کودک و نوجوان 15:00:00
اخبار جوانه ها اخبار جوانه ها 16:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 16:10:00
بازی نقاب ها (بازپخش) بازی نقاب ها (بازپخش) 16:15:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 17:00:00
اوج یادگیری + اذان مغرب اوج یادگیری + اذان مغرب 17:05:00
عصر خانواده (زنده) عصر خانواده (زنده) 17:40:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 18:25:00
محله گل و بلبل 3 محله گل و بلبل 3 18:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 19:20:00
نمادو نمادو 19:25:00
در حلقه رندان (طنز ادبی) در حلقه رندان (طنز ادبی) 19:40:00
مشارکتی مشارکتی 20:10:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:20:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
دست آفریده ها دست آفریده ها 21:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 21:25:00
بازی نقاب ها بازی نقاب ها 21:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
جشنواره فیلم کوتاه جشنواره فیلم کوتاه 23:30:00
کام شیرین (بازپخش) کام شیرین (بازپخش) 23:45:00
عکس نام برنامه ساعت شروع
زنده باد زندگی (بازپخش) زنده باد زندگی (بازپخش) 00:40:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 01:45:00
بازی نقاب ها (بازپخش) بازی نقاب ها (بازپخش) 01:50:00
در حلقه رندان (طنز ادبی-بازپخش) در حلقه رندان (طنز ادبی-بازپخش) 02:40:00
از صخره تا اقیانوس از صخره تا اقیانوس 03:10:00
دو رکعت + اذان دو رکعت + اذان 04:00:00
سرود جمهوری اسلامی سرود جمهوری اسلامی 06:00:00
سخنرانی (بازپخش) سخنرانی (بازپخش) 06:05:00
دست آفریده ها (بازپخش) دست آفریده ها (بازپخش) 06:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 06:55:00
از فراز الوند (زنده-برنامه صبحگاهی) از فراز الوند (زنده-برنامه صبحگاهی) 07:00:00
هنربین هنربین 08:20:00
نمادو نمادو 08:40:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 08:50:00
در حلقه رندان (طنز ادبی-بازپخش) در حلقه رندان (طنز ادبی-بازپخش) 08:55:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 09:25:00
محله گل و بلبل 3 (بازپخش) محله گل و بلبل 3 (بازپخش) 09:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 10:20:00
زنده باد زندگی (زنده) زنده باد زندگی (زنده) 10:25:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 11:30:00
یک فنجان سلامت  یک فنجان سلامت 11:35:00
ویژه اذان ظهر ویژه اذان ظهر 11:50:00
بازی نقاب ها (بازپخش) بازی نقاب ها (بازپخش) 12:10:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 12:55:00
اوج یادگیری (بازپخش) اوج یادگیری (بازپخش) 13:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:25:00
تارگرد تارگرد 13:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:55:00
کام شیرین کام شیرین 14:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 14:50:00
برنامه کودک و نوجوان برنامه کودک و نوجوان 15:00:00
اخبار جوانه ها اخبار جوانه ها 16:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 16:10:00
بازی نقاب ها (بازپخش) بازی نقاب ها (بازپخش) 16:15:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 17:00:00
اوج یادگیری + اذان مغرب اوج یادگیری + اذان مغرب 17:05:00
عصر خانواده (زنده) عصر خانواده (زنده) 17:40:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 18:25:00
محله گل و بلبل 3 محله گل و بلبل 3 18:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 19:20:00
نمادو نمادو 19:25:00
در حلقه رندان (طنز ادبی) در حلقه رندان (طنز ادبی) 19:40:00
مشارکتی مشارکتی 20:10:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:20:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
دست آفریده ها دست آفریده ها 21:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 21:25:00
بازی نقاب ها بازی نقاب ها 21:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
جشنواره فیلم کوتاه جشنواره فیلم کوتاه 23:30:00
کام شیرین (بازپخش) کام شیرین (بازپخش) 23:45:00
عکس نام برنامه ساعت شروع
زنده باد زندگی (بازپخش) زنده باد زندگی (بازپخش) 00:40:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 01:45:00
بازی نقاب ها (بازپخش) بازی نقاب ها (بازپخش) 01:50:00
در حلقه رندان (طنز ادبی-بازپخش) در حلقه رندان (طنز ادبی-بازپخش) 02:40:00
از صخره تا اقیانوس از صخره تا اقیانوس 03:10:00
دو رکعت + اذان دو رکعت + اذان 04:00:00
سرود جمهوری اسلامی سرود جمهوری اسلامی 06:00:00
سخنرانی (بازپخش) سخنرانی (بازپخش) 06:05:00
دست آفریده ها (بازپخش) دست آفریده ها (بازپخش) 06:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 06:55:00
از فراز الوند (زنده-برنامه صبحگاهی) از فراز الوند (زنده-برنامه صبحگاهی) 07:00:00
مستند مستند 08:20:00
نمادو نمادو 08:40:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 08:50:00
در حلقه رندان (طنز ادبی-بازپخش) در حلقه رندان (طنز ادبی-بازپخش) 08:55:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 09:25:00
محله گل و بلبل 3 (بازپخش) محله گل و بلبل 3 (بازپخش) 09:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 10:20:00
زنده باد زندگی (زنده) زنده باد زندگی (زنده) 10:25:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 11:30:00
یک فنجان سلامت  یک فنجان سلامت 11:35:00
ویژه اذان ظهر ویژه اذان ظهر 11:50:00
بازی نقاب ها (بازپخش) بازی نقاب ها (بازپخش) 12:10:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 12:55:00
اوج یادگیری (بازپخش) اوج یادگیری (بازپخش) 13:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:25:00
دات آی آر دات آی آر 13:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:55:00
نمادو نمادو 14:00:00
از آسمان (بازپخش) از آسمان (بازپخش) 14:15:00
مستند مستند 14:45:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 14:55:00
برنامه کودک و نوجوان برنامه کودک و نوجوان 15:00:00
اخبار جوانه ها اخبار جوانه ها 16:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 16:10:00
بازی نقاب ها (بازپخش) بازی نقاب ها (بازپخش) 16:15:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 17:00:00
اوج یادگیری + اذان مغرب اوج یادگیری + اذان مغرب 17:05:00
عصر خانواده (زنده) عصر خانواده (زنده) 17:40:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 18:25:00
محله گل و بلبل 3 محله گل و بلبل 3 18:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 19:20:00
نمادو نمادو 19:25:00
در حلقه رندان (طنز ادبی) در حلقه رندان (طنز ادبی) 19:40:00
مشارکتی مشارکتی 20:10:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:20:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
اقیانوس آرام اقیانوس آرام 21:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 21:25:00
بازی نقاب ها بازی نقاب ها 21:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
جشنواره فیلم کوتاه جشنواره فیلم کوتاه 23:30:00
مستند مستند 23:50:00
عکس نام برنامه ساعت شروع
زنده باد زندگی (بازپخش) زنده باد زندگی (بازپخش) 00:25:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 01:30:00
بازی نقاب ها (بازپخش) بازی نقاب ها (بازپخش) 01:35:00
فوت کوزه گری فوت کوزه گری 02:20:00
در حلقه رندان (طنز ادبی-بازپخش) در حلقه رندان (طنز ادبی-بازپخش) 02:40:00
از صخره تا اقیانوس از صخره تا اقیانوس 03:10:00
دو رکعت + اذان دو رکعت + اذان 04:00:00
سرود جمهوری اسلامی سرود جمهوری اسلامی 06:00:00
سخنرانی (بازپخش) سخنرانی (بازپخش) 06:05:00
از آسمان (بازپخش) از آسمان (بازپخش) 06:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 07:05:00
صبح و زندگی صبح و زندگی 07:10:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 07:50:00
فیلم سینمایی - جایزه فیلم سینمایی - جایزه 08:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 09:30:00
اقیانوس آرام (بازپخش) اقیانوس آرام (بازپخش) 09:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 10:00:00
برنامه خردسال و کودک برنامه خردسال و کودک 10:05:00
شفا شفا 11:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 11:40:00
ویژه اذان ظهر ویژه اذان ظهر 11:50:00
بازی نقاب ها (بازپخش) بازی نقاب ها (بازپخش) 12:10:00
هنربین هنربین 13:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:15:00
دات آی آر دات آی آر 13:30:00
با ما بیا با ما بیا 14:00:00
مسابقه محله مسابقه محله 14:55:00
سوغات جنگل سوغات جنگل 15:15:00
کافه بازی کافه بازی 15:35:00
اخبار جوانه ها اخبار جوانه ها 16:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 16:10:00
بازی نقاب ها (بازپخش) بازی نقاب ها (بازپخش) 16:15:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 17:00:00
اوج یادگیری + اذان اوج یادگیری + اذان 17:05:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 17:35:00
طبیعت 360 درجه طبیعت 360 درجه 17:40:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 18:30:00
نمادو نمادو 18:35:00
کوی محبت ویژه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام کوی محبت ویژه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 18:50:00
غوغای بی هیاهو غوغای بی هیاهو 19:45:00
مداحی مداحی 20:15:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:25:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
اقیانوس آرام اقیانوس آرام 21:00:00
خلاصه هفتگی سریال بازی نقاب ها خلاصه هفتگی سریال بازی نقاب ها 21:30:00
مداحی مداحی 22:15:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
مداحی مداحی 23:30:00
فیلم سینمایی - پائیزان فیلم سینمایی - پائیزان 23:45:00
عکس نام برنامه ساعت شروع
بازی نقاب ها (بازپخش) بازی نقاب ها (بازپخش) 01:20:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 02:05:00
غوغای بی هیاهو (بازپخش) غوغای بی هیاهو (بازپخش) 02:10:00
کاوش کاوش 02:45:00
قوانین لاک پشت های برکه برای بقا قوانین لاک پشت های برکه برای بقا 03:10:00
دو رکعت + اذان دو رکعت + اذان 04:00:00
سرود جمهوری اسلامی سرود جمهوری اسلامی 06:00:00
سخنرانی (بازپخش) سخنرانی (بازپخش) 06:05:00
بهداشت کودک بهداشت کودک 06:35:00
صبح و زندگی صبح و زندگی 07:10:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 07:50:00
فیلم سینمایی - بچه های خانواده من فیلم سینمایی - بچه های خانواده من 08:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 09:30:00
اقیانوس آرام (بازپخش) اقیانوس آرام (بازپخش) 09:35:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 10:00:00
برنامه خردسال و کودک برنامه خردسال و کودک 10:05:00
همین الان یهویی همین الان یهویی 11:00:00
اخبار ناشنوایان اخبار ناشنوایان 11:30:00
ویژه اذان ظهر ویژه اذان ظهر 11:50:00
سوره الرحمن سوره الرحمن 12:05:00
کوی محبت ویژه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام کوی محبت ویژه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 12:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:20:00
غوغای بی هیاهو (بازپخش) غوغای بی هیاهو (بازپخش) 13:25:00
مداحی مداحی 14:00:00
برنامه کودک و نوجوان برنامه کودک و نوجوان 14:15:00
نشان محبت نشان محبت 15:20:00
مداحی مداحی 15:45:00
از آسمان از آسمان 16:00:00
سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری 16:35:00
ویژه اذان مغرب ویژه اذان مغرب 17:10:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 17:30:00
خوش و بش خوش و بش 17:40:00
محله گل و بلبل 3 محله گل و بلبل 3 18:35:00
نمادو نمادو 19:30:00
ایران ایران 19:45:00
مولودی خوانی مولودی خوانی 20:10:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:20:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
اقیانوس آرام اقیانوس آرام 21:00:00
سوره یاسین سوره یاسین 22:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
مولودی خوانی مولودی خوانی 22:55:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 23:05:00
خوش و بش خوش و بش 23:10:00