سینمایی"پل بلارت، پلیس فروشگاه 2"
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ ساعت : ۰:۱۵:۰
سینمایی"پینوکیو"
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۰:۰
سینمایی"کلیک"
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۴۵:۰
سینمایی"تصورکن"
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۰:۰
سینمایی"جای امن"
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ساعت : ۰:۴۵:۰
سینمایی"پرواز"
جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۲۰:۰
سینمایی"افسانه شهر قالی"
جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۴۵:۰
سینمایی"رز زرد"
پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۳۵:۰
سینمایی"وزن زندگی"
جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۲۰:۰
سینمایی"زردقناری"
جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۱:۱۰:۰
سینمایی"طوفان"
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۲۰:۰
سینمایی"آن شرلی"
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۴۰:۰
سینمایی" نفوذی"
پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۳۵:۰
سینمایی" ارتباط خانوادگی"
جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۲۰:۰
سینمایی"تعقیب"
جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۲۰:۰
سینمایی"پایان اندوه"
پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۳۵:۰
سینمایی"یک اشتباه خوب"
جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۴۰:۰
سینمایی"قصه گو"
جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
سینمایی"بچه های مدرسه اوتاکا"
جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
سینمایی"توطئه 1 و 2"
پنج شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۳۰:۰
سینمایی"برج مراقبت دیوانه"
جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۴۰:۰
سینمایی"دخترک جسور"
جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
فیلم"توماس و راه آهن جادویی"
پنج شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
سینمایی"گذر از اندوه"
جمعه ۹ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۵:۰
سینمایی"تیم ماجراجو"
جمعه ۹ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
سینمایی"تهران دربست"
پنج شنبه ۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۴۰:۰
سینمایی"افسانۀ درخت"
پنج شنبه ۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۳۵:۰
سینمایی"سرخ پوست"
پنج شنبه ۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
سینمایی"تروریست"
چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۳۵:۰
سینمایی"انتهای قدرت"
چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۳۵:۰
سینمایی"دویدن برای پشیمانی"
چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
سینمایی"یاسین"
سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۳۵:۰
سینمایی"هورتون"
سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
سینمایی"گوشی قرمز"
دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۳۵:۰
سینمایی"قلمرو حیوانات"
دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
سینمایی"مثل من مثل تو (قدر آن روزها)"
جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۳۰:۰
سینمایی"امروز"
جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۳۵:۰
سینمایی"پدرها  و دختر ها"
جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۳۵:۰
سینمایی"عبور در غبار"
جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۲۰:۰
سینمایی"رمضان آن سال"
جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۵:۰