سینمایی"طلوع ساوانا"
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰:۱۰:۰
سینمایی"خانواده ما"
جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۴۵:۰
سینمایی"سایه پدر"
جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
سینمایی "پلیس بازی"
جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۱:۵۰:۰
سینمایی"دو ماجرا برای یک ازدواج"
پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
سینمایی"دربست تا لواسون"
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
سینمایی"تاکسی های قرمز"
جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
سینمایی"بازی کلمات"
جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۴۵:۰
سینمایی"زندگی در دست تعمیر"
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰:۱۰:۰
سینمایی"خانم پاتر"
جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۱:۵:۰
سینمایی"فقط بیست"
پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
سینمایی "مسافر ارغوان"
دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
سینمایی"آقای ترنر"
دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۴۵:۰
سینمایی "مراقب"
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰:۱۵:۰
سینمایی "کنار هم"
جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۴۵:۰
سینمایی "بالهای خوشبختی"
جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
سینمایی "خواب های دنباله دار"
جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۱:۱۵:۰
سینمایی "ماهرخ"
پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
سینمایی"پل بلارت، پلیس فروشگاه 2"
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ ساعت : ۰:۱۵:۰
سینمایی"پینوکیو"
شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۰:۰
سینمایی"کلیک"
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۴۵:۰
سینمایی"تصورکن"
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۰:۰
سینمایی"جای امن"
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ساعت : ۰:۴۵:۰
سینمایی"پرواز"
جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۲۰:۰
سینمایی"افسانه شهر قالی"
جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۴۵:۰
سینمایی"رز زرد"
پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۳۵:۰
سینمایی"وزن زندگی"
جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۲۰:۰
سینمایی"زردقناری"
جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۱:۱۰:۰
سینمایی"طوفان"
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۲۰:۰
سینمایی"آن شرلی"
جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۴۰:۰
سینمایی" نفوذی"
پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۳۵:۰
سینمایی" ارتباط خانوادگی"
جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۲۰:۰
سینمایی"تعقیب"
جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۲۰:۰
سینمایی"پایان اندوه"
پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۳۵:۰
سینمایی"یک اشتباه خوب"
جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۴۰:۰
سینمایی"قصه گو"
جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
سینمایی"بچه های مدرسه اوتاکا"
جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰
سینمایی"توطئه 1 و 2"
پنج شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۲۳:۳۰:۰
سینمایی"برج مراقبت دیوانه"
جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۷:۴۰:۰
سینمایی"دخترک جسور"
جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶ ساعت : ۸:۳۰:۰