معرفی

در این بخش خبری، متفاوت‌ترین و جذاب‌ترین موضوعات خبری مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. این بخش خبری با مدت زمان 15 تا 20 دقیقه‌، هر شب ساعت 20:30 از شبکه دو پخش می‌شود.

 

دانلود قسمت های اخبار 20:30

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
اخبار 20:30
شبکه دو شبکه زندگی ، سایت ، www.tv2.ir ، پست الکترونیک sima2@irib.ir ، تلفن گویا 27862000
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30
شبکه دو شبکه زندگی ، سایت ، www.tv2.ir ، پست الکترونیک sima2@irib.ir ، تلفن گویا 27862000
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 20:29:40
30 دقیقه
اخبار 20:30
شبکه دو شبکه زندگی ، سایت ، www.tv2.ir ، پست الکترونیک sima2@irib.ir ، تلفن گویا 27862000
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 20:29:40
30 دقیقه
اخبار 20:30
شبکه دو شبکه زندگی ، سایت ، www.tv2.ir ، پست الکترونیک sima2@irib.ir ، تلفن گویا 27862000
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30
شبکه دو شبکه زندگی ، سایت ، www.tv2.ir ، پست الکترونیک sima2@irib.ir ، تلفن گویا 27862000
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 20:30:0
30 دقیقه
اخبار 20:30
شبکه دو شبکه زندگی ، سایت ، www.tv2.ir ، پست الکترونیک sima2@irib.ir ، تلفن گویا 27862000
شنبه 26 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/25)
جمعه 25 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/24)
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/23)
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/22)
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/21)
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/20)
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/19)
شنبه 19 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/18)
جمعه 18 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/17)
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/16)
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/15)
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/14)
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/13)
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/12)
شنبه 12 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/11)
جمعه 11 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/10)
پنج شنبه 10 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/9)
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/8)
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/7)
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/6)
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/5)
شنبه 5 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/4)
جمعه 4 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/3)
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/2)
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/03/1)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/31)
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/30)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/28)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/27)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/26)
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/25)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/24)
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/23)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/22)
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/20)
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/18)
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/17)
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/16)
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/15)
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/14)
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/13)
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30
شبکه دو شبکه زندگی ، سایت ، www.tv2.ir ، پست الکترونیک sima2@irib.ir ، تلفن گویا 27862000
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/11)
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/10)
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/09)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/08)
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/07)
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/06)
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/5)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/02/1)
شنبه 1 اردیبهشت 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/30)
جمعه 31 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/29)
چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/28)
سه شنبه 28 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/27)
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/26)
یک شنبه 26 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/25)
شنبه 25 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/22)
چهار شنبه 22 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/20)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/19)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/18)
شنبه 18 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/17)
جمعه 17 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/16)
پنج شنبه 16 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/15)
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/14)
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/13)
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/12)
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/11)
شنبه 11 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/10)
جمعه 10 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/09)
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/08)
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/07)
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/06)
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/05)
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/04)
شنبه 4 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/03)
جمعه 3 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/02)
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1403/01/01)
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 20:29:40
25 دقیقه
1402/12/29
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
1402/12/28
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
1402/12/27
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
1402/12/26
شنبه 26 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
1402/12/25
جمعه 25 اسفند 1402 - 20:30:0
25 دقیقه
1402/12/24
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 20:30:0
25 دقیقه
1402/12/23
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 20:30:0
25 دقیقه
1402/12/22
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
1402/12/21
دو شنبه 21 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
1402/12/20
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
1402/12/19
شنبه 19 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/12/18)
جمعه 18 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/12/17)
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/12/16)
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/12/15)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/12/14)
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/12/13)
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/12/12)
شنبه 12 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/12/11)
جمعه 11 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/12/10)
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/12/09)
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/12/08)
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/12/07)
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/12/06)
یک شنبه 6 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/12/05)
شنبه 5 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/12/04)
جمعه 4 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/12/03)
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/12/02)
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/12/01)
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/30)
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/29)
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/28)
شنبه 28 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/27)
جمعه 27 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/26)
پنج شنبه 26 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/25)
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/24)
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/22)
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/21)
شنبه 21 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/20)
جمعه 20 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/19)
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/18)
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/17)
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/16)
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/15)
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/14)
شنبه 14 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/13)
جمعه 13 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/12)
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/11)
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/10)
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/9)
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/8)
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/7)
شنبه 7 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/6)
جمعه 6 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/5)
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/4)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/3)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/2)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/11/1)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/30)
شنبه 30 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/29)
جمعه 29 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/28)
پنج شنبه 28 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/27)
چهار شنبه 27 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/26)
سه شنبه 26 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/25)
دو شنبه 25 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/24)
یک شنبه 24 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/23)
شنبه 23 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/22)
جمعه 22 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/21)
پنج شنبه 21 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/20)
چهار شنبه 20 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/19)
سه شنبه 19 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/18)
دو شنبه 18 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/17)
یک شنبه 17 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/15)
جمعه 15 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/14)
پنج شنبه 14 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/13)
چهار شنبه 13 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/12)
سه شنبه 12 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/11)
دو شنبه 11 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/10)
یک شنبه 10 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/9)
شنبه 9 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/8)
جمعه 8 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/6)
چهار شنبه 6 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/5)
سه شنبه 5 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/2)
شنبه 2 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/10/1)
جمعه 1 دی 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/30)
پنج شنبه 30 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/29)
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/28)
سه شنبه 28 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/27)
دو شنبه 27 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/26)
یک شنبه 26 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/25)
شنبه 25 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/24)
جمعه 24 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/23)
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/22)
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/21)
سه شنبه 21 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/20)
دو شنبه 20 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/19)
یک شنبه 19 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/18)
شنبه 18 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/17)
جمعه 17 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/16)
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/15)
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/14)
سه شنبه 14 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/13)
دو شنبه 13 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/12)
یک شنبه 12 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/11)
شنبه 11 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/10)
جمعه 10 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/9)
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/8)
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/7)
سه شنبه 7 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/5)
یک شنبه 5 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/4)
شنبه 4 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/2)
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/9/1)
چهار شنبه 1 آذر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/30)
سه شنبه 30 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/29)
دو شنبه 29 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/28)
یک شنبه 28 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/27)
شنبه 27 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/26)
جمعه 26 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/25)
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/24)
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/23)
سه شنبه 23 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/22)
دو شنبه 22 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/21)
یک شنبه 21 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/20)
شنبه 20 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/19)
جمعه 19 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/18)
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/17)
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/16)
سه شنبه 16 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/15)
دو شنبه 15 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/14)
یک شنبه 14 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/13)
شنبه 13 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/12)
جمعه 12 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/11)
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/10)
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/9)
سه شنبه 9 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/8)
دو شنبه 8 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/7)
یک شنبه 7 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/6)
شنبه 6 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/5)
جمعه 5 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/4)
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/3)
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/2)
سه شنبه 2 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/8/1)
دو شنبه 1 آبان 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/30)
یک شنبه 30 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/29)
شنبه 29 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/28)
جمعه 28 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/27)
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/26)
چهار شنبه 26 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/25)
سه شنبه 25 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/24)
دو شنبه 24 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/23)
یک شنبه 23 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/22)
شنبه 22 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/21)
جمعه 21 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/20)
پنج شنبه 20 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/19)
چهار شنبه 19 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/18)
سه شنبه 18 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/17)
دو شنبه 17 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/16)
یک شنبه 16 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/15)
شنبه 15 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/14)
جمعه 14 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/13)
پنج شنبه 13 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/12)
چهار شنبه 12 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/11)
سه شنبه 11 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/10)
دو شنبه 10 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/9)
شبکه دو شبکه زندگی ، سایت ، www.tv2.ir ، پست الکترونیک sima2@irib.ir ، تلفن گویا 27862000
یک شنبه 9 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/8)
شنبه 8 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/7)
جمعه 7 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/6)
پنج شنبه 6 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/5)
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/4)
سه شنبه 4 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/3)
دو شنبه 3 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/2)
یک شنبه 2 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/7/1)
شنبه 1 مهر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/31)
جمعه 31 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/30)
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/29)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/28)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/27)
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/26)
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/25)
شنبه 25 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/24)
جمعه 24 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/23)
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/22)
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/21)
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/20)
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/19)
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/18)
شنبه 18 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/17)
جمعه 17 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/16)
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/15)
چهار شنبه 15 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/13)
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/12)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/11)
شنبه 11 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/10)
جمعه 10 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/9)
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/8)
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/7)
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/6)
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/5)
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/4)
شنبه 4 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/3)
جمعه 3 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/2)
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/6/1)
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/31)
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/30)
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/29)
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/27)
جمعه 27 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/24)
سه شنبه 24 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/23)
دو شنبه 23 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/22)
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/21)
شنبه 21 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/20)
جمعه 20 مرداد 1402 - 20:29:40
24 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/19)
پنج شنبه 19 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/18)
چهار شنبه 18 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/17)
سه شنبه 17 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/16)
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/15)
یک شنبه 15 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/14)
شنبه 14 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/13)
جمعه 13 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/12)
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/11)
چهار شنبه 11 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/10)
سه شنبه 10 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/9)
دو شنبه 9 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/8)
یک شنبه 8 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/7)
شنبه 7 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/6)
جمعه 6 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/5)
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/4)
چهار شنبه 4 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/3)
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/2)
دو شنبه 2 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/5/1)
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/31)
شنبه 31 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/30)
جمعه 30 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/29)
پنج شنبه 29 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/28)
چهار شنبه 28 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/27)
سه شنبه 27 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/26)
دو شنبه 26 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/25)
یک شنبه 25 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/24)
شنبه 24 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/23)
جمعه 23 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/22)
پنج شنبه 22 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/21)
چهار شنبه 21 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/20)
سه شنبه 20 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/19)
دو شنبه 19 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/17)
شنبه 17 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/16)
جمعه 16 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/15)
پنج شنبه 15 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/14)
چهار شنبه 14 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/13)
سه شنبه 13 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/12)
دو شنبه 12 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/11)
یک شنبه 11 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/10)
شنبه 10 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/9)
جمعه 9 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/8)
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/7)
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/6)
سه شنبه 6 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/5)
دو شنبه 5 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/4)
یک شنبه 4 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/3)
شنبه 3 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/2)
جمعه 2 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/4/1)
پنج شنبه 1 تیر 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/31)
چهار شنبه 31 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/30)
سه شنبه 30 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/29)
دو شنبه 29 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/28)
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/27)
شنبه 27 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/26)
جمعه 26 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/25)
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/24)
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/23)
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/22)
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/21)
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/20)
شنبه 20 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/19)
جمعه 19 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/18)
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/17)
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/16)
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/15)
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/14)
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/12)
جمعه 12 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/11)
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/10)
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/9)
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/8)
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/7)
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/6)
شنبه 6 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/5)
جمعه 5 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/4)
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/3)
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/2)
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/3/1)
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/31)
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/30)
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/29)
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/28)
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/27)
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/26)
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/25)
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/24)
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/22)
جمعه 22 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/21)
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/19)
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/18)
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/17)
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/16)
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/15)
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/14)
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/13)
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/12)
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/11)
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/10)
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/9)
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
28 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/7)
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/6)
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/5)
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/1)
جمعه 1 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/31)
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/30)
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/29)
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/28)
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/27)
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/26)
شنبه 26 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/25)
جمعه 25 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/24)
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/23)
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/22)
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/21)
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/20)
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/18)
جمعه 18 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/16)
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/15)
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/14)
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/7)
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 19:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/6)
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 19:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/5)
شنبه 5 فروردین 1402 - 19:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/4)
جمعه 4 فروردین 1402 - 19:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/3)
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 19:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/2)
چهار شنبه 2 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/29)
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/27)
شنبه 27 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/26)
جمعه 26 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/25)
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/24)
چهار شنبه 24 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/23)
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/22)
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/21)
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/20)
شنبه 20 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/19)
جمعه 19 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/18)
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/17)
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/16)
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/15)
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/14)
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/13)
شنبه 13 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/12)
جمعه 12 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/11)
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/10)
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/9)
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/8)
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/7)
یک شنبه 7