میان برنامه ها

پارسا

روایتی از پایان نامه های کاربردی به همراه کشف ایده‌های جدید
یک شنبه 18 دی 1401 ادامه...

پاناسه

معرفی آخرین دستاوردهای پژوهشی با حضور فرد پژوهشگر
دو شنبه 21 آذر 1401 ادامه...

برفک

پرداختن به حواشی روز جامعه، هشدار به مردم و گوشزد به آنها در قالب اجتماعی، فرهنگی و تحلیلی
یک شنبه 6 شهریور 1401 ادامه...
>> > 1 2 3 < <<